相片 2016-4-15 下午1 29 49.jpg 

相片 2016-4-15 下午1 14 48.jpg

相片 2016-4-15 下午1 16 46.jpg

網友鄉民專任委託~順利賀成交啦!!!

 仁德區近東區崇德路尾            屋況通風光線好棒棒!!

二空新城全新未住A區平面車位朝南三房大樓

 

zeroyaking 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()